Privacy verklaring

Kindercoach Ellen

Kindercoach Ellen, gevestigd aan havenpark 10 4301 CD Zierikzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.kindercoachellen.nl
email: info@kindercoachellen.nl
Praktijkadres: Havenpark 10, 4301 CD Zierikzee
Telefoonnummer: 0653582001

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kindercoach Ellen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Kindercoach Ellen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid
 • Gegevens personen jonger dan 16 jaar
 • BSN

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Kindercoach Ellen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over (wijzigingen van) diensten, trainingen en workshops.
 • Een dossier of verslag te kunnen vormen over de cliënt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kindercoach Ellen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Kindercoach Ellen gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

 • Gmail, email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in Gmail.
 • MoneyBird, administratiesysteem, met als doel facturatie te verwerken. Cliënten/klanten ontvangen middels dit systeem de facturen. Factuurgegevens zijn opgeslagen in MoneyBird
 • WordPress, website, beheer website en berichtenverkeer naar info@kindercoachellen.nl vanaf de website.

Bewaartermijn

Kindercoach Ellen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geslacht minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geboortedatum minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geboorteplaats minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Adresgegevens minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Telefoonnummer minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • E-mailadres minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Dossieropbouw minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • WordPress website minimaal 5 en maximaal 15 jaar

De reden van deze bewaartermijn is dat dossiers opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 5 tot 15 jaar.

Verkoopgegevens

Kindercoach Ellen deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kindercoach Ellen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kindercoach Ellen persoonsgegevens alleen aan derden met nadrukkelijke toestemming.

 • Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing
 • Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts
 • School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Verkaart administraties , doel: verwerking facturatie en boekhouding

Cookies

Kindercoach Ellen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindercoach Ellen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kindercoachellen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kindercoach Ellen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Kindercoach Ellen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@kindercoachellen.nl.